Map database:
() share spawn-point id:
Hfc62zzWDK_3mrKuhY8v11rCyqM-GUBZ-vttDopb7uw.9oG4hyKC9RB4UgB1_ud1hqXE9_hVgY8KbZ6sfxG9PcY
chat on discord:
xbox live gamertag: